Εδώ μπορείτε να δείτε τις πρώτες 16 από τις 34 κύριες ευρείες ομάδες* μεσογειακών φυτών που επικονιάζονται από έντομα, και τις οποίες θα μπορείτε να αναγνωρίσετε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αναγνώρισης: ο οδηγός πεδίου για φυτά θα είναι σύντομα διαθέσιμος! Αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μία από αυτές τις ομάδες φυτών (ανθέων).

*καταλήξαμε σε αυτές τις ομάδες λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ανθέων που σχετίζονται με την προσέλκυση επικονιαστών και τις εμφανείς φαινοτυπικές ομοιότητες∙ συνεπώς, οι ομάδες αυτές δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε ταξινομικές.

Σχέδια από Marta Barberis

Roses
Ivy-like
Caper-like
Cabbage-like
Speedwells
Poppy-like
Traveller’s joy
Dandelion-like