Οι επικονιαστές που απαντούν συχνότερα στη Μεσόγειο φαίνονται παρακάτω. Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στους οδηγούς πεδίου για Μέλισσες, Μύγες, Σκαθάρια, Πεταλούδες και Πεταρούδια και είναι διαθέσιμα στο: Υλικό τεκμηρίωσης

Agrius convolvuli

Agrius convolvuli

Macroglosum stellatarum

Macroglosum stellatarum

Autographa gamma

Autographa gamma

Utetheisia pulchella

Utetheisia pulchella

Hemaris fucicormis

Hemaris fucicormis