Το έργο LIFE 4 POLLINATORS έχει ως στόχο την βελτίωση της διατήρησης των επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών, δημιουργώντας έναν θετικό ανατροφοδοτούμενο κύκλο δράσεων που θα οδηγήσει σε προοδευτική αλλαγή στις ανθρώπινες πρακτικές στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι δράσεις του LIFE 4 POLLINATORS έχουν αναπτυχθεί με σκοπό:

Την αύξηση της αφθονίας των επικονιαστών μέσω δημιουργίας διαδρόμων για επικονιαστές εντός ειδικών πράσινων υποδομών.  

Να επάγει την αλλαγή συμπεριφοράς των ενδιαφερομένων, με σκοπό την διατήρηση των ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ και των ΕΝΤΟΜΟΦΙΛΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Να προωθήσει μια διακυβέρνηση που είναι φιλική προς τους επικονιαστές, μεταφέροντας δεδομένα προς τις αρμόδιες αρχές και επάγοντας την ανάπτυξη Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης για τους επικονιαστές, στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των βασικών ενδιαφερομένων, σχετικά με τη μείωση των άγριων επικονιαστών και τη σημασία των υπηρεσιών επικονίασης για τη διατήρηση, τη λειτουργία και την υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων και των αγροοικοσυστημάτων.