Το εγχειρίδιο για τη διαχείριση των φυσικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών προορίζεται για διαχειριστές και περιέχει προτάσεις που είναι φιλικές προς τους άγριους επικονιαστές και συμβάλλουν στη μείωση των απειλών που αντιμετωπίζουν αυτά τα έντομα και τα ενδιαιτήματά τους.
type