Στόχος του έργου είναι να αποκομίζει περιβαλλοντικά οφέλη βελτιώνοντας τη διατήρηση των επικονιαστών, δημιουργώντας ένα θετικό ανατροφοδοτούμενο κύκλο δράσεων που οδηγεί σε προοδευτική αλλαγή πρακτικών στην περιοχή της Μεσογείου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το έργο έχει θέσει πιο συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους που προωθούν την εκπαίδευση και τη διάχυση της πληροφορίας, την εφαρμογή της επιστήμης των πολιτών και μια βελτιωμένη περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

 

 

 

 

 

Το έργο LIFE 4 POLLINATORS περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις::

  • Ανάπτυξη Κοινών Πρωτοκόλλων: οδηγός πεδίου, κάρτες αναγνώρισης φυτών και εντόμων, εγχειρίδια και κώδικας συμπεριφοράς για κάθε συμμετέχοντα και ενδιαφερόμενο
  • Γενική δημόσια συμμετοχή: διαδικτυακή εκστρατεία της ΕΕ μέσω κοινωνικής δικτύωσης (ανάπτυξη προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα), δραστηριότητες επιστήμης των πολιτών με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε περιοχές NATURA 2000∙ δημιουργία θεματικού κήπου επικονιαστών με αυτόχθονα μελισσοκομικά φυτά σε στρατηγικά μέρη∙ ανάπτυξη σχετικού βίντεο κινουμένων σχεδίων και διάχυσή του
  • Συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων: Εκπαίδευση των εργαζομένων σε πάρκα, των τοπικών διαχειριστών και διοικούντων∙ εκπαίδευση στη δημιουργία θεματικών κήπων για επικονιαστές γενικώς, ιδιαιτέρως δε στους κηπουρούς∙ ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους γεωργούς σχετικά με τα μέτρα της ΚΑΠ που αφορούν οικολογικούς τρόπους πρασινίσματος, την ελεύθερη χημικών γεωργία, και τη φιλική προς τους επικονιαστές διαχείριση∙ τη συμμετοχή νέων γεωπόνων 
  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών για σχολεία
  • Δημιουργία κήπων για επικονιαστές (συμπ. μελισσόκηπων)
  • Συλλογή δεδομένων συμμετοχής στην επιστήμη των πολιτών 
  • Πιλοτικό πρόγραμμα στην Emilia Romagna