Το έργο LIFE 4 POLLINATORS έχει ως στόχο την βελτίωση της διατήρησης των επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών, δημιουργώντας έναν θετικό ανατροφοδοτούμενο κύκλο δράσεων που θα οδηγήσει σε προοδευτική αλλαγή στις ανθρώπινες πρακτικές στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι δράσεις του LIFE 4 POLLINATORS έχουν αναπτυχθεί με σκοπό:

Να βελτιώσει την πληροφόρηση και την γνώση σχετικά με τους ΑΓΡΙΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ και τα ΕΝΤΟΜΟΦΙΛΑ ΦΥΤΑ (δηλ. επικονιαζόμενα από έντομα).

Να προωθήσει γεωργικές μεθόδους χωρίς την χρήση φυτοφαρμάκων και πρακτικών φιλικών προς τους επικονιαστές, σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα.

Να επαυξήσει την αφθονία των επικονιαστών μέσω δημιουργίας διαδρόμων μετακίνησης για επικονιαστές, εντός συγκεκριμένων πράσινων υποδομών.

Να επάγει την αλλαγή συμπεριφοράς των ενδιαφερομένων, με σκοπό την διατήρηση των ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ και των ΕΝΤΟΜΟΦΙΛΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Να προωθήσει διακυβέρνηση φιλική προς τους επικονιαστές, μεταφέροντας δεδομένα προς τις αρμόδιες αρχές και επάγοντας την ανάπτυξη Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης για τους επικονιαστές, στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Να ενισχύσει την γνώση των πολιτών και των βασικών ενδιαφερομένων, σχετικά με τη μείωση των άγριων επικονιαστών και τη σημασία των υπηρεσιών επικονίασης για τη διατήρηση, την λειτουργία και την υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων και αγροοικοσυστημάτων.